הלכות שמיטה לגינות הנוי

תַּקְצִיר הִלְכוֹת שְׁמִטָּה לְגִנּוֹת הַנּוֹי

(Halachot of Shmita for Gardens)

קיימות גישות שונות להתייחסות לגן הנוי בשמיטה, כולן מבוססות על הכלל שבשמיטה יש לעשות רק מלאכות שנועדו לשמור על מצב הגן ולא לשפרו. התורה נתנה מנוחה לאדמה ולאדם, מן הריצה המטורפת אחר "הטוב יותר" וביקשה מאיתנו ללמוד להסתפק במה שיש, לשנה אחת.

הקדמה

 1. הובאו כאן בקצרה מעט מן ההלכות הנפוצות בגינות הנוי. הלכות שמיטה רבות וקשות ואין בדברים הללו כדי לענות על כולן. הקהל מוזמן לשאול, בכל בעיה או התלבטות שלא הוזכרה.
 2. המלאכות האסורות בשביעית הן: חרישה, זריעה, זמירה. וכן קצירה ובצירה (כדרכן). גם שתילה, נטיעה והשקיה כדי להנביט כלולות באיסור זריעה. כמו-כן אסור המסחר בפירות שביעית.
 3. יש לעשות את כל העבודות האפשריות לפני תחילת השמיטה, כדי להימנע ממלאכות מיותרות בתוך השנה, כגון: גיזום, דישון, תמיכה ודילול.
 4. שאר מלאכות הגן מותרות, כאשר עשייתן נועדה לקיום הצמח וקיום הגן וכדי למנוע נזק ניכר לצמח (או לפריו). לפיכך בשנת השמיטה תעשינה בגנים, רק הפעולות הנדרשות לקיום הגן. עבודות אדמה שאינן קשורות לצומח, כגון שיפוצי מדרכות, הקמת תשתית לגינה – מערכת השקיה או ערוגות, אין בהם איסור.
 5. גם דייר בבית משותף חייב לבקש מדיירי הבית להימנע מטיפול אסור בגינה המשותפת.
 6. כל ההלכות נאמרו רק לגבי גינות, או עציצים ואדניות מחוץ לבית. עציצים בתוך הבית, אין בהם איסורי שמיטה. (מי שגר בקומת קרקע ראוי שישים צלחת מתחת לעציץ, אם העציץ נקוב בתחתיתו.)

נטיעת צמחים

 1. אין לטעת עצי פרי, החל מטו' באב. אם העץ היה שתול בעציץ נקוב, אפשר לשתול אותו עם גוש האדמה שבעציץ, עד ערב ראש השנה.
 2. עצי סרק וצמחי נוי. אם הצמחים נתונים בגוש בתוך עציץ ואין חשש להתפוררות הגוש בשעת השתילה, אפשר לשתול עד ערב ראש השנה.
 3. אם אין להם גוש אדמה בעציץ, מותר לשתול צמחי נוי ועצי סרק עד טו' באלול.
 4. צמחי תבלין. אפשר לשתול כשלשה ימים קודם ראש השנה, אולם מה שיצמח מחדש בשמיטה בשורשים חדשים יש לעוקרו.
 5. בשמיטה עצמה אין לשתול, לטעת או לזרוע כל דבר צומח.

מִדשאות

 1. אין לזרוע דשא למדשאה חדשה, או לשפץ ולעבות את הגינה הקיימת, החל מכחודש לפני השמיטה. בשתילה של מרבדי דשא או גלילים ניתן לשתלם לכל היאוחר עשרה ימים לפני השמיטה, זמן המספיק לקליטתם בקרקע.
 2. גיזום הדשא ייעשה רק להחייותו ולא לטפחו, ורק כדי שלא יתקלקל ויהיה הפסד. אין לגזום או להשקות את הדשא, אלא במידה המינימלית כדי לשמור עליו כפי שהיה ערב השמיטה.

גיזום וטיפוח פרחים, שׂיחים וגדר חיה

 1. אין לגזום שיחים וגדר חיה בשמיטה, גם לא לצורך עיצוב, ואין להשקותם אלא אם כן הם יתקלקלו באופן שאי אפשר יהיה לשקמם לאחר השמיטה. עידור סביבם גם הוא אסור.
 2. שיח שמפריע בדרך מותר לקצצו רק עד כמה שמפריע, וכן מותר לגזום פרחים לצורך שימוש בפרחים עצמם לנוי, או עצים לצורך סכך לסוכות.
 3. אין לדשן צמחים בשמיטה, אלא אם כן יתקלקלו מאוד. השימוש במדשנת, גם אם נוזל הדשן הונח לפני השמיטה, אסור.
 4. מותר לנכש או לרסס צמחים שוטים רק אם מסכנים את הצמחים הטובים, ולא למען הנוי.

עצי פרי

 1. פרי השמיטה קדוש בקדושת שביעית, אין לנהוג בו מנהג בזיון ואין לסחור בו. הפירות הם הפקר וכל החפץ יכול לקחתם.
 2. פרי שחנט, כלומר הגיע לכשליש גידולו, לפני השמיטה, אינו קדוש בקדושת שביעית. ואם חנט בשמיטה, גם אם נקטף בשנה שלאחר השמיטה, ייחשב פרי שמיטה!
 3. אין לקטוף פירות שביעית בדרך הרגילה, אלא מעט מעט ובצורה שונה מן הרגיל – בידיים, או בסכין ומספרים ולא במזמרה.
 4. יש להשתמש בפירות שביעית בדרך מכובדת ולא לקלקלם. אם מבשלים אותם וכדו', יש להימנע מלהשתמש בהם שימוש שמקלקל אותם, כמו לימון לנקות כלים וכדו', או שימוש שאינו כדרך השימוש הרגילה שלהם.
 5. אין לזרוק שאריות פירות אלו, אלא יניחם להירקב, עד שיפסלו ממאכל בהמה ואז יזרקם.
 6. אין חיוב מעשרות בפירות הקדושים בקדושת שביעית.

ירקות

 1. קדושתו של ירק תלויה בזמן לקיטתו. אם נלקט בשמיטה, קדוש בקדושת שביעית.
 2. גם בירקות יש להשתמש בצורה מכובדת, כמו בפירות.
 3. ירקות או צמחי תבלין שצמחו מעצמם, בלי שזרעם מקודם, יש בהם איסור ויש לעוקרם ולא להשתמש בהם.
 4. ריסוק ירקות ופירות מותר רק במינים שדרכם לרסק.

סיכום

 1. כפי שנתבאר, הלכות אלו נועדו לעיון ראשוני ופתרון מינימלי בלבד. בכל שאלה הקהל מוזמן לפנות אלי.
 2. אם בגינתכם מטפל גנן מקצועי, ראוי לתת לגנן דף זה, או הוראות בעל פה, כיצד לשמור על הלכות שמיטה.
 3. ככלל, הלכות שמיטה, כמו הלכות רבות אחרות, נתונות את הלב. קשה לדעת מתי מלאכה נועדה לנוי ומתי רק לאחזקה מינימלית של הגינה, לכן ראוי להפחית מביקורי הגנן או מן הטיפולים בגינה. כך, מלבד החיסכון הכספי, ימנעו מלאכות גינון שאינן הכרחיות.

— הרב שלמה וילק


( no translation available )