נולד נכד למשפחת במברגר

מזל טוב: לנתן פיליפ ולסופי במברגר לרגל הולדת הנכד בן לחזיאל ואנט. יזכו ההורים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים!
Mazal tov to Sophie and Philippe Bamberger on the occasion of the birth of a son to Heziel and Annette. May the parents enter him into the brit of Avraham Avinu and raise him to Torah, chupah, and good deeds!

שבת חזון

לוח זמנים לשבת

 • הדלקת נרות: 19:03
 • מנחה וקבלת שבת בזמן: 19:30ֿ, מנחה מוקדם: 18:02
 • שיעור בדף יומי לפני שחרית: 7:15
 • שחרית: 8:00
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:38, גר"א: 9:19
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 17:45
 • אין שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א
 • צאת השבת וערבית: 20:20

תפילה במשך השבוע

 • שחרית: 6:00 ו-7:30
 • מנחה: 19:25
 • למוד משניות בין מנחה לערבית
 • ערבית: 18 דקות אחרי השקיעה, השקיעה השבוע 19:38 -19:41

סדר תפילות ט' באב

 • ביום ראשון, ט' באב נדחה
 • התחלת הצום בשעה: 19:40
 • ערבית וקריאת איכה בשעה 20:20
 • שחרית וקינות: מנין אחד בשעה 7:00
 • מנחה והנחת תפילין בשעה 19:05
 • ערבית: 19:59 סוף הצום בשעה 20:09
 • "נחם ה' א-ו את אבילי ציון ואת אבילי ירושלים"

יום שישי ט"ו באב

 • אין אומרים תחנון
 • לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב

שבת הבאה: פרשת ואתחנן, שבת נחמו

 • הדלקת נרות בזמן בשעה 18:57
 • מנחה וקבלת שבת 19:20, מנחה מוקדם 17:57
 • לרגל סיום הש"ס תתקיים סעודת שלישית מצווה בין מנחה לערבית
 • הקהל מוזמן להשתתף בסיום

שיעורים במשך השבוע

 • יש שיעור בדף יומי במשך השבוע 60 דקות לפני תפילת מנחה ע"י נחמיה יואל
 • יש בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' בשעה 20:15
 • אין שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א
 • שיעור בנושא: "אורות הקודש" של הרב קוק זצ"ל, כל יום שלישי בשעה: 21:00

שבת שלום וקיץ נעים ובריא!

Shabbat Schedule

 • Candle-lighting 19:03
 • Mincha & kabbalat shabbat 19:30, early mincha 18:02
 • Daf yomi 7:15
 • Shacharit 8:00
 • Mincha gedola 13:15
 • Mincha ketana 17:45
 • No shiur between mincha and ma'ariv
 • Shabbat ends 20:20

Weekday Schedule

 • Shacharit: 6:00 and 7:30
 • Mincha: 19:25
 • Mishnayot between mincha and ma'ariv
 • Ma'ariv: 18 minutes after sunset, this week: 19:38 -19:41

Tisha B'Av Schedule

 • Tisha B'Av is Sunday
 • The fast starts at 19:40 (Saturday evening)
 • Ma'ariv and Lamentations reading: 20:20
 • Shacharit and Kinot: 7:00 (only 1 minyan)
 • Mincha (with tefillin): 19:05
 • Ma'ariv: 19:59, fast ends at 20:09

Tu B'Av

 • Friday (August 3) is Tu B'Av
 • No tahanun
 • "There were never better days in Israel than Tu B'Av"

Next Shabbat: Va'Ethanan (Nachamu)

 • Candle-lighting 18:57
 • Mincha and kabbalat shabbat 19:20, early minyan 17:57
 • In honor of finishing the Talmudic cycle of Shas, there will be a special seuda shlishit between mincha and ma'ariv
 • The congregation is invited

Classes

 • Daf yomi, taught by Nechemia Yoel, 60 minutes before mincha
 • Women's Beit Midrash Sunday at 20:15
 • No class this week by Rabbi Vilk
 • "Orot HaKodesh" (HaRav Kook) every Tuesday at 21:00

Shabbat shalom and a healthy pleasant summer!

פרשת בלק

 • אין שיעור בדף יומי ע"י כב' הרב שלמה וילק שליט"א.
 • אין שיעור בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות עד אחרי ט' באב.
 • יש שיעור בשבת בין מנחה וערבית ע"י ד"ר אברהם דוד בנושא: "עיונים בפולמוס יהודי – נוצרי בימי הביניים". השיעור בעברית ~ הציבור מוזמן.
 • יום ראשון י"ח בתמוז , תענית ציבור )נדחה( "צום הרביעי"
  • עלות השחר בשעה 3:50
  • תפילת שחרית בשעה 6:00 ו-7:30
  • תפילת מנחה ויחל בשעה: 19:15
  • סוף הצום בשעה 20:11

שבת שלום ~ ~ קיץ בריא !

 • No daf yomi class by Rabbi Vilk.
 • No women's Nach class until after Tisha B'Av.
 • There is a class shabbat afternoon between Mincha and Ma'ariv by Dr. Avraham David on the subject of "Medieval Jewish-Christian polemical writings". The class will be in Hebrew. All are welcome.
 • Sunday is the fast of 17 B'Tamuz.
  • Dawn is 3:50AM.
  • Shaharit at 6:00 and 7:30AM.
  • Mincha at 7:15PM.
  • Fast ends at 8:11PM.
Shabbat shalom, and a healthy summer!