עדכון / חג השבועות / פרשת נשׂא

הודעות

 • באסיפת הועד השבוע הוחלט לחדש את התפילות בבית הכנסת בתנאים הבאים.
 • תפילות בזוּם עדיין תתקיימנה — למעט ערב שבועות.
 • החל מ-31/5, תפילת ערבית בימי חול תתחיל ב-20:15.
 • ראו מכתב יפה לחג השבועות מכּלת התורה שלנו, רבקה בנסון זרוֹבּניק.
 • חג שׂמח!

התפילות תתחדשנה בתוך בניין בית הכנסת

 • המתפללים מתבקשים להקפיד על נהלים הבאים:
 • שלא יהיו בבית הכנסת יותר מ-50 מתפללים ומתפללות.
 • שמירה על מרחק של 2 מטר בין המתפללים.
 • לשבת רק במקומות המסומנים לישיבה. 
 • כל הדלתות והחלונות צריכים להיות פתוחים בזמן התפילה.
 • בני משפחה הגרים באותו בית יכולים לשבת יחד.
 • עטיית מסכות מועילות בכל עת, למעט בעל תפילה ובעל קריאה.
 • יש להביא סידורים וחומשים מהבית ולא להשתמש בספרים של בית הכנסת.
 • הקפדה על כללי היגיינה.
 • על המתפללים לחטא את הידיים באַלקוֹ-גֶ'ל או לשטוף את הידיים עם סבון בחצר לפני כניסתם לבית הכנסת.
 • יש להימנע מנגיעה וּנשיקה של כלי קודש.
 • לשעות להוראות "הנאמן קורונה" והגבאים.
 • הזכויות במקומות הקבועים יישמרו, אבל לא ימומשו באופן זמני עד שיעבור מצב החירום הנוכחי. 

לימוד ליל שבועות

 • בית הכנסת "עמק רפאים" מזמין את הציבור הרחב לחווית לימוד ליל שבועות.
 • הלימוד יתקיים אי"ה בליל שבועות (28.5) בשלושה מוקדים שונים.
 • למען בריאות הקהילה, בכל המתחמים נדרשת עטיית מסכות וריחוק חברתי.
 • במתחם בית הכנסת ברחוב יעל 4, בקעה
  22:30-23:10- הרב שלמה וילק בנושא: מעשה מחוזה בכוכבים
  23:10-23:50- פרופ' מישל רבל בנושא: א-להי נשמה
  23:50-00:30- הרב שלמה דב רוזן, רבה של קהילת יקר בנושא: האם תיתכן השראת שכינה בעולמות וירטואלים
 • תוכניות לימוד באנגלית — ראו מטה.
 • ציבור המתפללים, נשים וגברים כאחד, מוזמן למתחמים השונים.
 • בברכת חג שמח לכולם, ששון צ'קוטאי

זמנים בחג השבועות ושבת פרשת נשא

ערב שבועות

 • עירוב תבשילין
 • הדלקת נרות לחג: 19.02
 • מנחה: 19.25
 • שחרית: 8.00
 • מנחה גדולה: 13.15

שבת פרשת נשא

 • הדלקת נרות שבת:  19.03
 • מנחה קטנה: 19.20
 • ערבית: 19.56
 • דף יומי: 7.15
 • שחרית: 8.00
 • מנחה גדולה: 13.15
 • מנחה קטנה: 19.15
 • ערבית: 20.05 

במשך השבוע

 • שחרית: 6:30
 • מנחה: 19:35
 • ערבית: 20:05
 • זמני תפילה פה

Announcements

 • At a meeting of our va’ad this week, it was decided to renew davening inside the beit knesset — under conditions listed below.
 • Zoom minyanim will also continue, with the exception of Erev Shavuot.
 • Note that, starting May 31, ma’ariv will begin at 8:15pm.
 • See a beautiful letter in honor of Shavuot from our Kallat Torah, Rebeca Benson Zerobnik.
 • חג שׂמח.

Renewal of Tefillot inside the Beit Knesset

 • Mitpallelim are asked to adhere strictly to the following guidelines:
 • Participation is limited to no more than 50 people (men + women total).
 • A distance of 2 metres between people should be maintained.
 • Family members who live together may sit together.
 • Seating is only in marked seats.
 • All doors and windows must be left open.
 • Adequate masks must be worn – except for baalei tefillah and baalei kriah.
 • Strict personal hygiene must be observed.
 • Hands should be washed with soap or disinfected with Alco-Gel at the entrance to the Beit Knesset.
 • Siddurim and Chumashim should be brought from home. Those belonging to the shul should not be used.
 • Sifrei Torah and mezuzot should not be kissed or touched.
 • Instructions of “Corona trustees” and gabbaim must be respected.
 • Rights to fixed seats will be preserved but will temporarily be set aside during the current situation.

Layl Shavuot Study

 • The 1st of two Tikkunim in English will take place in the garden of the Dickman family, 17 Shimshon St.
  22.30-23.10: Dr Shana Schick: Saving a life on Shabbat and counting the Omer: Second Temple Controversies in the Mishna
  23.15-23.55: Dr Amit Gevaryahu: Marriage story: two rabbinic vignettes
 • Social Distancing and the wearing of masks is required. Please bring warm clothing.
 • The 2nd of two Tikkunim in English will take place at the park on Derekh Hevron (next to 85-93 Derekh Hevron)
  22.30-23.15: Rabbi Neil Winkler: ״ראשית צמיחת גאולתינו״- “A Zionist Perspective
  23.15-00.00 Rabbi Shmuel Goldin: “Unwritten Law: What do we Really Believe About Torah SheBa’al Peh?”
 • Please bring your own chairs.

Times for Shavuot and Shabbat Parashat Naso   

Erev Shavuot

 • Eiruv tavshilin
 • Candle lighting before the holiday: 7:02pm
 • Mincha: 7:25pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm

Shabbat Parashat Naso

 • Candle lighting before Shabbat: 7:03pm
 • Mincha ketana: 7:20pm
 • Ma’ariv: 7:56pm
 • Daf Yomi: 7:15am
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha gedola: 1:15pm
 • Mincha ketana: 7:15pm
 • Ma’ariv: 8:05pm

During the Week

 • Shacharit: 6:30am
 • Mincha: 7:35pm
 • Ma'ariv: 8:05pm
 • See times here