פרשת אחרי מות / קדֹשים

הודעות

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים.
 • הדלקת נרות: 18:39
 • מנחה: 19:05/ 17:40 
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 18:55  
 • ערבית: 19:52, זוּם: 19:57
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:05

Announcements

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 6:39 pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:40pm / 7:05pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:55pm
 • Arvit: 7:52pm, Zoom: 7:57pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:05am

 

הלכות שמיטה לגינות הנוי

תַּקְצִיר הִלְכוֹת שְׁמִטָּה לְגִנּוֹת הַנּוֹי

(Halachot of Shmita for Gardens)

קיימות גישות שונות להתייחסות לגן הנוי בשמיטה, כולן מבוססות על הכלל שבשמיטה יש לעשות רק מלאכות שנועדו לשמור על מצב הגן ולא לשפרו. התורה נתנה מנוחה לאדמה ולאדם, מן הריצה המטורפת אחר "הטוב יותר" וביקשה מאיתנו ללמוד להסתפק במה שיש, לשנה אחת.

הקדמה

 1. הובאו כאן בקצרה מעט מן ההלכות הנפוצות בגינות הנוי. הלכות שמיטה רבות וקשות ואין בדברים הללו כדי לענות על כולן. הקהל מוזמן לשאול, בכל בעיה או התלבטות שלא הוזכרה.
 2. המלאכות האסורות בשביעית הן: חרישה, זריעה, זמירה. וכן קצירה ובצירה (כדרכן). גם שתילה, נטיעה והשקיה כדי להנביט כלולות באיסור זריעה. כמו-כן אסור המסחר בפירות שביעית.
 3. יש לעשות את כל העבודות האפשריות לפני תחילת השמיטה, כדי להימנע ממלאכות מיותרות בתוך השנה, כגון: גיזום, דישון, תמיכה ודילול.
 4. שאר מלאכות הגן מותרות, כאשר עשייתן נועדה לקיום הצמח וקיום הגן וכדי למנוע נזק ניכר לצמח (או לפריו). לפיכך בשנת השמיטה תעשינה בגנים, רק הפעולות הנדרשות לקיום הגן. עבודות אדמה שאינן קשורות לצומח, כגון שיפוצי מדרכות, הקמת תשתית לגינה – מערכת השקיה או ערוגות, אין בהם איסור.
 5. גם דייר בבית משותף חייב לבקש מדיירי הבית להימנע מטיפול אסור בגינה המשותפת.
 6. כל ההלכות נאמרו רק לגבי גינות, או עציצים ואדניות מחוץ לבית. עציצים בתוך הבית, אין בהם איסורי שמיטה. (מי שגר בקומת קרקע ראוי שישים צלחת מתחת לעציץ, אם העציץ נקוב בתחתיתו.)

נטיעת צמחים

 1. אין לטעת עצי פרי, החל מטו' באב. אם העץ היה שתול בעציץ נקוב, אפשר לשתול אותו עם גוש האדמה שבעציץ, עד ערב ראש השנה.
 2. עצי סרק וצמחי נוי. אם הצמחים נתונים בגוש בתוך עציץ ואין חשש להתפוררות הגוש בשעת השתילה, אפשר לשתול עד ערב ראש השנה.
 3. אם אין להם גוש אדמה בעציץ, מותר לשתול צמחי נוי ועצי סרק עד טו' באלול.
 4. צמחי תבלין. אפשר לשתול כשלשה ימים קודם ראש השנה, אולם מה שיצמח מחדש בשמיטה בשורשים חדשים יש לעוקרו.
 5. בשמיטה עצמה אין לשתול, לטעת או לזרוע כל דבר צומח.

מִדשאות

 1. אין לזרוע דשא למדשאה חדשה, או לשפץ ולעבות את הגינה הקיימת, החל מכחודש לפני השמיטה. בשתילה של מרבדי דשא או גלילים ניתן לשתלם לכל היאוחר עשרה ימים לפני השמיטה, זמן המספיק לקליטתם בקרקע.
 2. גיזום הדשא ייעשה רק להחייותו ולא לטפחו, ורק כדי שלא יתקלקל ויהיה הפסד. אין לגזום או להשקות את הדשא, אלא במידה המינימלית כדי לשמור עליו כפי שהיה ערב השמיטה.

גיזום וטיפוח פרחים, שׂיחים וגדר חיה

 1. אין לגזום שיחים וגדר חיה בשמיטה, גם לא לצורך עיצוב, ואין להשקותם אלא אם כן הם יתקלקלו באופן שאי אפשר יהיה לשקמם לאחר השמיטה. עידור סביבם גם הוא אסור.
 2. שיח שמפריע בדרך מותר לקצצו רק עד כמה שמפריע, וכן מותר לגזום פרחים לצורך שימוש בפרחים עצמם לנוי, או עצים לצורך סכך לסוכות.
 3. אין לדשן צמחים בשמיטה, אלא אם כן יתקלקלו מאוד. השימוש במדשנת, גם אם נוזל הדשן הונח לפני השמיטה, אסור.
 4. מותר לנכש או לרסס צמחים שוטים רק אם מסכנים את הצמחים הטובים, ולא למען הנוי.

עצי פרי

 1. פרי השמיטה קדוש בקדושת שביעית, אין לנהוג בו מנהג בזיון ואין לסחור בו. הפירות הם הפקר וכל החפץ יכול לקחתם.
 2. פרי שחנט, כלומר הגיע לכשליש גידולו, לפני השמיטה, אינו קדוש בקדושת שביעית. ואם חנט בשמיטה, גם אם נקטף בשנה שלאחר השמיטה, ייחשב פרי שמיטה!
 3. אין לקטוף פירות שביעית בדרך הרגילה, אלא מעט מעט ובצורה שונה מן הרגיל – בידיים, או בסכין ומספרים ולא במזמרה.
 4. יש להשתמש בפירות שביעית בדרך מכובדת ולא לקלקלם. אם מבשלים אותם וכדו', יש להימנע מלהשתמש בהם שימוש שמקלקל אותם, כמו לימון לנקות כלים וכדו', או שימוש שאינו כדרך השימוש הרגילה שלהם.
 5. אין לזרוק שאריות פירות אלו, אלא יניחם להירקב, עד שיפסלו ממאכל בהמה ואז יזרקם.
 6. אין חיוב מעשרות בפירות הקדושים בקדושת שביעית.

ירקות

 1. קדושתו של ירק תלויה בזמן לקיטתו. אם נלקט בשמיטה, קדוש בקדושת שביעית.
 2. גם בירקות יש להשתמש בצורה מכובדת, כמו בפירות.
 3. ירקות או צמחי תבלין שצמחו מעצמם, בלי שזרעם מקודם, יש בהם איסור ויש לעוקרם ולא להשתמש בהם.
 4. ריסוק ירקות ופירות מותר רק במינים שדרכם לרסק.

סיכום

 1. כפי שנתבאר, הלכות אלו נועדו לעיון ראשוני ופתרון מינימלי בלבד. בכל שאלה הקהל מוזמן לפנות אלי.
 2. אם בגינתכם מטפל גנן מקצועי, ראוי לתת לגנן דף זה, או הוראות בעל פה, כיצד לשמור על הלכות שמיטה.
 3. ככלל, הלכות שמיטה, כמו הלכות רבות אחרות, נתונות את הלב. קשה לדעת מתי מלאכה נועדה לנוי ומתי רק לאחזקה מינימלית של הגינה, לכן ראוי להפחית מביקורי הגנן או מן הטיפולים בגינה. כך, מלבד החיסכון הכספי, ימנעו מלאכות גינון שאינן הכרחיות.

— הרב שלמה וילק


( no translation available )

פרשת תזריע / מצורע

הודעות

 • מזל טוב לפּרל ואהרֹן בּוֹרוֹ לרגל הולדת הנינה, בת להדר ויאיר משה. הסבים והסבתות הם אפרים וידידה בורו ויצחק ונורית משה.
 • מזל טוב לפרידה ודוד ודלר לרגל בר המצווה של נכדם, אלנתן ודלר. מזל טוב להורים אילת ודני ודלר מלוד.

חוזרים לשגרה בשלבים

שלב שלב חוזרת הקהילה לשגרה בצעדים זהירים ואחראים. היום מחדשים את מניין המוקדם לקבלת שבת.

 • כבר חזרנו לקיים מניין למנחה וערבית בימי חול. מהשבוע שעת מנחה בימי חול יהיה כפי שמפורסם בלוח בית הכנסת. ערבית תהיה מיד לאחר מכן. כאשר המצב יתייצב עוד יותר נחזור לקיים תפילת ערבית בזמנה. 
 • מיום ראשון הקרוב (18.4) נחדש את המניין השני לשחרית בימות השבוע. סוכּם שבאופן זמני המניין יתקיים בשעה 7.45. 
 • נמשיך בינתיים עם שני המניינים בשבת בבוקר בשעה 7.00 ובשעה 9.00 בציפייה שחברים נוספים יחזרו להתפלל בבית הכנסת. 
 • אנחנו ממשיכים לפי "תו הירוק" לפיו כניסה לבית הכנסת מוגבלת לאלה שהתחסנו או שהחלימו ממחלת הקורונה ועטיית מסכה המכסה את האף ואת הפה.
 • הוועד יתכנס ב-2.5  ויעריך את המצב ויציע שינויים בהתאם. כל חבר וחברה מוזמן להביע את דעתם דרכי או דרך כל חבר וועד אחר. אנו מקווה שנוכל להמשיך להתקדם לקראת פעילות מלאה של הקהילה על כל היבטיה, רוחניים, לימודיים, תרבותיים וחברתיים ושנקבל אחד את השני, ואת כל באי בית הכנסת, בסבר פנים יפות ברוח הקהילה שלנו.

— מיכאל גיליס, יו״ר ועד בית הכנסת

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 18:34
 • מנחה: 19:00 / 17:37 
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 18:55
 • ערבית: 19:47 זוּם: 19:52
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה בימי חול: 19:00

Announcements

 • Mazal tov to Pearl and Aaron Borow on the birth of a great granddaughter, to Hadar & Yair Moshe. Grandparents are Ephraim & Yedida Borow and Isaac & Nurit Moshe.
 • Mazal tov to Frieda and Dovid Wadler on the bar mitzvah of their grandson, L-Natan Wadler. Mazal tov to the parents, Ayelet and Doni Wadler of Lod.  

A Gradual Return to Normalcy

Step-by-step our community is returning to normalcy with due caution and responsibility. 

 • This Shabbat we will have an early minyan for Kabbalat Shabbat. We have renewed minyan for weekday mincha and arvit. Weekday mincha will be held at the time published in the shul calendar. Arvit will follow immediately. When the situation further stabilizes we will return to hold arvit at its proper time. 
 • It has been agreed to restart the second weekday minyan for shacharit at the temporary time of 7:45am beginning this coming Sunday (April 18).  
 • On Shabbat mornings we will continue, in the meantime, to have two minyanim at 7:00am and 9:00am in the expectation that more members will return to tefillah in the Beit Knesset. 
 • Please remember that we continue to run according to “tav hayarok”, which limits access to the Beit HaKnesset to those who have been vaccinated or who have recovered from COVID. Masks covering both mouth and nose must be worn
 • The Va’ad will meet on May 2 to evaluate the situation and make any further changes accordingly. All are invited to express their views to me or to any other va'ad member. Our aim is to continue towards returning to full activity in all areas, tefillah, learning, culture and social, and that we will greet each other, and all those coming to Yael with consideration and warmth in the spirit of our community.

— Michael Gillis, Chairman, Va'ad

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
 • Shabbat candle-lighting: 6:34pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:37pm / 7:00pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:55pm
 • Arvit: 7:47pm, Zoom: 7:52pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha: 7:00pm

 

פרשת שמיני / שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב לשמעון ומימי קהן לרגל הולדת נכדתם אריאל הֶנדל ולהורים זוהר ואבי קהן.
 • מזל טוב לאנדי ודוד ארנוביץ לרגל הולדת שתי הנכדות, תאיר מרים להורים אריאל ונֹעם מרקוז, ועדן שיר להורים דינה וזיו הלצבנד.
 • מזל טוב לליילה (לאה) ויוּג׳ין קורן לרגל בר-המצווה של נכדם אוריאל יעקב בן עקיבא ומדינה (קטשין) קורן, תושבי רמת בית שמש.
 • תפילת נשים לקראת ראש חודש אייר תתקיים ביום שני, א' אייר. שחרית וּתהילים יתחילו ב-9:30, הלל ב-10:00, וּדבר תורה ב-10:15. ראו זוּם.
 • תפילה חגיגית לכבוד יום העצמאות: בליל יום העצמאות ביום רביעי, אור ל-ג' באייר – 14 באפריל, בשעה 19.30, נקיים בבית הכנסת תפילה חגיגית לכבוד 73 שנים למדינת ישראל. התפילה תשודר גם בזוּם פה. תפילת מנחה בשעה 18.55; ערבית חגיגית בשעה 19.30. 
 • החל בשבוע הבא (פרשת תזריע-מצורע) נתחיל מניין מוקדם לקבלת שבת.
 • עקב ההפרעה המכוערת אמש במשך טקס יום השואה והגבורה — בתחילת שבוע הבא, תצפו למֵייל חשוב בנושא אבטחת פגישות אוֹנלײַן.

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • לפי תו ירוק יש להצהיר באותו קישור שיש ברשותכם או תעודת מתחסן או תעודת מחלים
 • הדלקת נרות: 18:29
 • מנחה: 18:55 (מניין מוקדם יתחיל בפרשת תזריע-מצורע)
 • דף יומי  6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 18:45
 • ערבית: 19:42 זוּם: 19:47
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:   19:00

Announcements

 • Mazal tov to Howie and Mimi Kahn on the birth of their granddaughter Ariel Hendel. Parents are Zohar and Avi Kahn.
 • A double mazal tov to Andi and David Arnovitz on the birth of two granddaughters, Tair Miriam to parents Ariel and Noam Markose, and Eden Shir to Dena and Ziv Halsband.
 • Mazal tov to Lila and Eugene Korn on the bar mitzvah of their grandson, Uriel Yaakov, son of Akiva and Medinah (Katchen) Korn of Ramat Beit Shemesh.
 • Women's Rosh Chodesh davening will take place on Monday April 12, beginning with shacharit and tehillim at 9:30am; Hallel at 10:00am and a dvar torah at 10:15am. Zoom here.
 • On the eve of Yom HaAtzmaut – 3 Iyyar – Wednesday, 14 April, at 7:30pm, a festive tefillah will be held in the Beit Knesset to honor 73 years of the State of Israel. The tefillah will also be broadcast on Zoom here. Mincha: 6:55pm; Festive Arvit: 7:30pm.
 • Next week (Parshat Tazria-Metzora) we will begin holding an early minyan for Kabbalat Shabbat.
 • Following the ugly vandalism during last night’s Yom HaShoah ceremony, expect an important message at the beginning of the coming week, regarding online security.

  Times

  • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
  • According to “Tav Yarok” rules members attending must declare that they have a vaccination certificate or certificate of recovery. The declaration is on the same page as registration for Tefillot.
  • Shabbat candle-lighting: 6:29pm
  • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:55pm (Early Kabbalat Shabbat will start next Shabbat)
  • Daf Yomi 6:30am
  • Shacharit: 7:00am and 9:00am
  • Mincha: 6:45pm
  • Arvit: 7:42pm, Zoom: 7:47pm
  • Weekday Shacharit: 6:00am
  • Weekday Mincha:  7:00pm

   

שביעי של פסח

הודעות

 • מזל טוב לדייאן וּשמואל רוזנשיין לרגל הולדת הנכד, בכור לעקיבא ואביבה רוזנשיין.
 • תזכורת: חברנו שמעון קאהן יֵשֵב שבעה (על פטירת אמו, הנדל קהן ז"ל) ממוצ"ש, 3.4 ועד ליום ו', 9.4 בבית המשפחה, רחוב אבטליון 6. נא לבדוק פרטים במודעת האבל שיצאה מוקדם יותר.
 • תזכורת: טקס ליל יום השואה והגבורה יתקיים ביום רביעי 7/4/21. ראו תכנית פה.
 • שימו לב: זמן תפילת מעריב ב-ZOOM ב:19:40 עד סוף אפריל.
 • יש להירשם מראש פה לתפילות.
 • הודעה חשובה: כבר שנה צוות מתנדבים עובדים על הוצאת עמוד ההודעות באתר של בית הכנסת. על מנת לאפשר את זה, פתחנו כתובת מֵייל (info@yael.org.il) כדי שכל החברים יכולים לשלוח הודעות או לבקש מידע ולהיות בטוחים שמישהו יתייחס למייל שנשלח. שליחת מייל לכתובת פרטי של המתנדבים במקום לכתובת של בית הכנסת מעמיד בספק טיפול בבקשה. לפני שמבקשים מידע, כדאי לבדוק את אתר הידידותי וקל-לשימוש של בית-הכנסת www.yael.org.il שבו תמצאו כמעט כל המידע שמחפשׂים. מודים לכם על שיתוף הפעולה וּשׂמחים לעמוד לרשותכם.

זמנים

חול המועד מ-29/3/21 עד ל-2/4/21

שביעי של פסח – שבת 3/4/21

 • הדלקת נרות: 18:24
 • מנחה: 18:50
 • ערבית: 19:23
 • שחרית: 7:00 ו-9:00
 • מנחה: 18:40
 • ערבית וצאת השבת וחג: 19:37, זוּם: 19:42.

Announcements

 • Mazal tov to Diane and Bob Rosenschein on the birth of a grandson, born to Akiva and Aviva Rosenschein.
 • Reminder:  Our member and friend, Howie Kahn, will begin sitting shiv’a for his mother, Hedy Kahn ז״ל, Motzei Shabbat, 3.4 until Friday, 9.4 at the Kahn family home,  6 Avtalyon Street.  For details please check the notice that went out earlier.
 • Reminder: Yom HaShoah program Wed. evening April 7 — details here.
 • Please note:  Zoom Ma’ariv is now at 7:40pm until the end of April.
 • Please register in advance here for tefillot.
 • Important notice:  It’s been almost a year since a team of volunteers has started producing the announcement page of the shul.  In order to do so, a shul email was set up (info@yael.org.il), so that all members can send messages they want to share on that page that is posted every Friday. Requests for information are also addressed there. Before asking for information, it pays to check the informative and user-friendly site at www.yael.org.il. Sending your mails to the shul’s email address [rather than to a volunteer’s personal one] ensures your request will be taken care of.  Your requests can’t be addressed if sent elsewhere. We appreciate your cooperation.

Times

Chol HaMoed, March 29 – April 2

 • Shacharit: 7:00am, Zoom: 7:30am
 • Mincha: Zoom: 1:20pm
 • Arvit: Zoom: 7:40pm

Shvi'i Shel Pesach, April 3

 • Candle-lighting: 6:24pm
 • Mincha: 6:50pm
 • Arvit: 7:23pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 6:40pm
 • End of Shabbat and Chag: 7:37pm, Zoom: 7:42