פרשׁת שמות – שבת מברכין

הודעות

 • תפילת נשים לקראת ראש חודש שבט: יום חמישי א' שבט (14.1): שחרית ותהילים 9:30, הלל: 10:00, דבר תורה מאת פּרל בורו: 10:15 בזוּם פה.
 • הקהילה מודה למארגנים של ולמשתתפים בערב העיון לזֵכר הרב לוֹרד יונתן זקס ז"ל. אפשר לצפות בהקלטה פה.
 • ראו קישור להקלטת ההרצאה של הרב שלמה וילק במוצ"ש י"א בטבת, תשפ"א (26.12).

תפילות בזמן הסֶגֶר

לאור הוראות הסגר כפי שפורסמו בכלי התקשורת הוועד החליט למרות הכל להמשיך ולקיים תפילה בציבור בבית הכנסת. התנאים יהיו:

 1. לא יותר מ-5 אנשים בכל צד של המחיצה
 2. עד  10 אנשים בחוץ
 3. על המתפללים להירשם מראש
 • החלטת הוועד מתייחסת לשבת הקרובה פרשת שמות בלבד. תצא הודעה במשך השבוע לגבי השבת הבאה.
 • אותם כללים יחולו לתפילת שחרית במשך השבוע. גם אם ירד גשם נקפיד על מכסת המתפללים המותרת. על כן יש להירשם מראש לתפילות של ימות חול מתוך הבנה שביום גשום תהיה עדיפות ל-10 הראשונים ברשימה להיכנס פנימה. 
 • הוועד יקבל החלטה לגבי ההתנהלות בהמשך הסגר לאור הניסיון של השבוע, . שיקול חשוב יהיה עמידת הציבור בכללים שנקבעו.
 • רק בריאות ושבת שלום וחֹדשׁ טוֹב!

זמנים

 • יש להירשם מראש לתפילות בכתיבת שם פרטי ושם משפחה בעברית כאן.
 • הדלקת נרות: 16:17
 • מנחה וקבלת שבת: 16:40
 • דף יומי של הרב שלמה וילק: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 16:35
 • ערבית:  17:32, זוּם  17:37
 • שחרית בימי חול: 6:00
 • מנחה בימי חול:   אין


Announcements

 • Women's Rosh Chodesh davening: Thursday, January 14, 2021. Shaharit + Tehillim: 9:30am, Hallel: 10:00am, Dvar Torah by Pearl Borow: 10:15am on Zoom here.
 • The Kehillah would like to thank all the organizers of and participants in Wednesday night’s program Remembering Rabbi Lord Jonathan Sacks, ז”ל. See the video recording of the event here.
 • A recording of Rabbi Shlomo Vilk’s Motzei Shabbat (December 26) lecture about "Synthetic Meat" can be accessed here.

Tefillah During the Lockdown

In light of lockdown regulations published in the media, the va’ad decided to try to maintain tefillah b’tzibbur under the following conditions:

 1. No more than 5 people on either side of the mechitza inside
 2. No more than 10 people outside
 3. Members must register in advance

This decision holds for this coming Shabbat (Shemot). There will be a further notice regarding the following Shabbat.

The same rules will apply for Shacharit during the week.  Even in the case of rain, no more than a total of ten people will be allowed inside. It is therefore necessary to register in advance. If it rains, priority will be given to the first on the list.

The va’ad will make decisions regarding the remainder of the lockdown period in light of the experience of this week. An important consideration will be our ability to keep to the above guidelines.

We wish all only good health and Shabbat Shalom and Hodesh Tov!

Times

 • Please register in advance for tefillot with your first and family names in Hebrew here.
 • Shabbat candle-lighting: 4:17pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 4:40pm
 • Daf Yomi with Rabbi Shlomo Vilk: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 4:35pm
 • Arvit: 5:32pm, Zoom: 5:37pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am
 • Weekday Mincha:  no